Linux Nastavení 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 29.5.2005.
Používám distribuce RedHat a Mandrake. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".
Konfigurační soubory nazýváme "ini-files" nebo "rc files" nebo "dot files". Nastavení konfigurace vyžaduje práva "root" či použití příkazu "su". Všechna nastavení nemusí být vždy systémově čistá. Někdy ale mohou, třeba jen dočasně, vyřešit nějaký problém. Samozřejmě špatně navržená či provedená nastavení ohrožují funkčnost části nebo i celého systému. Proto zálohování dat a funkčních konfigurací by mělo být samozřejmostí.

Zde naleznete : Nastavení LILO, Zavádění různých distribucí, Připojování disků, Zatím nezařazeno.

Nastavení LILO

LILO se instaluje, a to do primárního - hlavního nebo sekundárního - oddílového zaváděcího záznamu. Jeho chování lze předem určit v konfiguračních souborech "/etc/lilo.conf" nebo "/boot/lilo.conf" či "/etc/lilo/config". Po editaci konfig souborů se vše aktivuje spuštěním příkazu "/sbin/lilo", který převezme nastavení z "/etc/lilo.conf" nebo ekvivalentu a zapíše nastavení spolu se samotným zavaděčem do příslušného zaváděcího sektoru. Takto uložené parametry z konfiguračních souborů pak působí přes implicitní parametry definované přímo v jádru. Malé doplnění: Příkaz "rdev" umí nastavit některé vlastnosti v "image" souboru nesoucím jádro, což také umožňuje ovlivnit průběh startu Linuxu.

Příklad "/etc/lilo.conf" pro Linux MDK91:
boot=/dev/hda
map=/boot/map
vga=normal
default=LinuxMDK91
keytable=/boot/cz.klt
nowarn
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
password=hhh
prompt
timeout=190

image=/boot/vmlinuz
	label=LinuxMDK91
	root=/dev/hda1
	initrd=/boot/initrd.img
	append="quiet devfs=mount acpi=off"
	vga=788
	read-only

image=/boot/vmlinuz
	label=linux-nonfb
	root=/dev/hda1
	initrd=/boot/initrd.img
	append="devfs=mount acpi=off"
	read-only

image=/boot/vmlinuz
	label=failsafe
	root=/dev/hda1
	initrd=/boot/initrd.img
	append="devfs=nomount acpi=off failsafe"
	read-only

other=/dev/fd0
	label=floppy
	unsafe
  
??? Zatím neověřené parametry ??? keybtable, nowarn, message, menu-scheme, initrd, textový mód 788 v průběhu zavádění, unsave.

Popis parametrů:     boot - Kam se LILO instaluje = kam se zapíše zaváděcí sektor.   map - Vytváří si jej LILO při instalaci.   vga - Textový mód v průběhu zavádění ( normal/ extended/ ask ).   default - Spustí se přednostně ( není-li pak zabere první "image" ).   pasword - Žádá heslo ( přístup k "lilo.conf" má mít jen správce ).   prompt - Zobrazí výzvu či-li boot menu.   timeout - Čeká ( vteřiny/10 ) do stisku kláves a výběru nějaké položky jinak zabere "default".   image - Umístění jádra OS.   label - Jméno OS zobrazené v boot menu.   root - Umístění kořenového hlavního oddílu disku k připojení do "/".   append - Přidá řetězec parametrů k příkazu zavádění OS.   read-only - Chráněný kořenový souborový systém pro potřebu kontroly po dobu zavádění ( po kontrole je vše plnohodnotně připojeno ). compact - Při zavádění provádí optimalizaci.   other - Oddíl disku pro další OS.   table - umístění tabulky dat o OS na oddíle "other".    

Zavádění různých distribucí

    Aktualizace 1.1.2004 / 31.1.2005
Situace: Na PC byl disk hda s Linuxem MDK9.1 a spouštěl se zavaděčem LiLo uloženým v MBR. Disk hda byl rozdělen na hda1 pro kořen "/" a hda6 pro "/zal". hda5 byl odkládací prostor swap. PC mělo ještě CDRW hdb a CD hdc. Do PC se přidal druhý disk - čtvrté IDE zařízení - hdd. Na něj se instaloval Linux RHL7.1. A to na hdd1 veliké asi 50MB oblast "/boot/" pro jádro - obešlo se tak i omezení instalace zaváděcího oddílu nad 1024 cylindrů. A kořen "/" a zbytek OS na hdd5. Aby nedošlo k poruše MDK zavaděče na hda, instaloval se RHL zavaděč jen na disketu.

Na boot disketě RedHat 7.1 US vznikly pomocné soubory "boot.msg", "initrd.img", "ldlinux.sys", "syslinux.cfg" - asi 275 KB a binární obraz jádra 2.4.2-2 "vmlinuz" asi 782 KB. Soubor "syslinux.cfg" má odkaz na oddíl hdd5 ( 2.fyzycký disk 2.kanálu IDE ) a ten je hlavní kořenový oddíl RHL, ke kterému jádro z diskety připojí hlavní souborový systém "/" a odtud zavede zbytek OS RedHat. Neboť samo jádro se zavedlo přímo z boot diskety, lze mít i pouhý logický oddíl hdd5 hlavním kořenovým.

Pomůcka: Aby se nemusela při startu RHL7.1 používat boot disketa, okopírovala se tato do například ručně vytvořeného adresáře "/boot/rhl71/" na hda1. Dále se upravil MDK konfigurační soubor "/etc/lilo.conf" vložením řádků:

  image=/boot/rhl71/vmlinuz
    label=LinuxRH71
    root=/dev/hdd5
    initrd=/boot/rhl71/initrd.img
	
Nové parametry LILO se nakonec aktivovaly příkazem "/sbin/lilo". Při startu PC se poté ukáže MDK startovací LILO menu s další položkou "LinuxRH71" a umožní, jejím výběrem, spustit distribuci RHL7.1 bez vkládání boot diskety. Jako odkládací prostor swap je vždy použit hda5.

Připojování disků

    Aktualizace 31.8.03 / 29.5.2005
A / AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ

Při startu Linuxu dochází k připojení - namontování diskových oblastí do struktury adresářů. Je připojen hlavní diskový oddíl do hlavního kořenového adresáře - root - značeného "/". Dále se připojují i další potřebné oddíly. Vše probíhá automaticky a používá se k tomu příkaz "mount".

Popis souborových systémů a diskových oddílů automaticky připojovaných při startu je v konfiguračním souboru "/etc/fstab". Jím se řídí příkaz "mount". "/etc/fstab" zároveň poskytuje informace potřebné pro kontrolu připojovaných disků pomocí "fsck" při startu Linuxu. Existuje ještě soubor "/etc/mtab", nesoucí seznam skutečně aktuálně připojených souborových systémů, z kterého čerpá informace příkaz "df".

Příklad "/etc/fstab" z Linux MDK91:

 /dev/hda1 / ext3 defaults 1 1
 none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
 none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/scd0,aaa 0 0
 none /mnt/cdrom2 supermount dev=/dev/hdc,aaa 0 0
 none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,bbb 0 0
 none /proc proc defaults 0 0
 /dev/hda6 /zal ext2 defaults 1 2
 /dev/hdd5 /zal_rhl ext2 defaults 0 0
 /dev/hdd1 /zal_rhl/boot ext2 defaults 0 0
 /dev/hda5 swap swap defaults 0 0
 /dev/sda1 /mnt/removable auto user,ccc 0 0
 /dev/sdb1 /mnt/removable2 auto user,ccc 0 0
 /dev/sdc1 /mnt/memory_card auto user,ccc 0 0
  
Pomocné zástupné znaky "aaa", "bbb", "ccc" jsou jen z důvodu přehlednějšího zápisu. Soubor "/etc/fstab" má místo hodnot zástupných znaků například parametry uvedené zde ( bez uvozovek ).
"aaa" = "fs=auto,ro,--,iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0"
"bbb" = "fs=auto,--,iocharset=iso8859-2,sync,codepage=852,umask=0"
"ccc" = "iocharset=iso8859-2,kudzu,codepage=852,noauto,umask=0,exec"

Popisy parametrů:     defaults - Souhrn standardních voleb: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async.   user - Jednotku si mohou připojit i běžní uživatelé než jen "root".   nouser - Jednotku nemůže připojit běžný uživatel [standardně].   auto - OS sám zjistí a připojí typ souborového systému. Někdy k tomu použije soubory "/ets/filesystems" či "/proc/filesystems" [standardně].   noauto - Disk se nepřipojí automaticky při startu Linuxu, byl-li použit příkaz "mount -a" ( připoj vše z "/etc/fstab" ). Na běžícím Linuxu půjde připojit ručně ( Flash USB paměti / foťáky... ).   auto / noauto - Ve 4.sloupci parametrů ( viz níže ) jde o převod / nepřevod konce řádek ( CRLF ) u nebinárních souborů mezi formátem Linux / Dos.   sync - Synchronní I/O operace s diskem ( okamžitý zápis ).   async - Asynchronní I/O operace s diskem ( opožděný zápis z cache, příkaz "sync" ) [standardně].   exec - Umožní spouštění programů [standardně].   noexec - Nedovolí spouštění programů ( binárního kódu ).   dev - Překládá / převádí blokové či znakové speciální zařízení na souborový systém [standardně].   nodev - Nepřekládá bloková / znaková speciální zařízení na souborový systém.   suid - Dovolí užití příznaku SetUserIDentifier ( SUID ) či SetGroupIDentifier ( SGID ) na disku [standardně].   nosuid - Nedovolí užití SetUserIDentifier či SetGroupIDentifier.   ro - Jen čtení ( read-only ) z diskového zařízení.   rw - Čtení i zápis ( write ) z diskového zařízení [standardně].   codepage - Kódování pro převod názvů souborů na jejich krátký tvar odpovídající FAT a VFAT souborovému systému ( bývá 437 ).   iocharset - Kódování do kterého se převádí dlouhá jména uložených souborů při jejich čtení / získávání z disku. Na disk se totiž dlouhá jména ukládají v Unicode formátu.   umask - Maskuje (1) všem souborům disku všechny Linuxové atributy ( 0 nemaskuje ) při běhu běžných programů a běžných procesů.   quiet - OS nevypisuje chyby i když při nastavování Linux atributů na disku nastaly. Proto opatrně.   supermount - Vlastnost v novějším jádrě MDK. Automaticky spravuje připojování / odpojování výměnných médií.

Vysvětlení standardních položek souboru "/etc/fstaf".

Jednotlivé sloupce parametrů jsou oddělovány mezerami a samotné parametry čárkami.

**/ V 1.sloupci jsou oddíly diskových jednotek ( zkráceně disky ) k připojení.
**/ Ve 2.sloupci je zapsána cesta - adresář kam se diskové oddíly připojí.
**/ Ve 3.sloupci je popsán typ souborového systému pro daný oddíl - disk. ( vfat = fat32, fat = fat16, iso9660 = CD, ext2/ext3 = základní / native / přirozený Linux souborový systém, swap = odkládací disk, auto = typ vybere system... ).
**/ Ve 4.sloupci je nastavení jak se disky mají připojit a jejich případné parametry ( například výše popsané "pomocné zástupné znaky" ). **/ V 5.sloupci - předposledním je číslo ( často 0 či 1 ) udávající, jak často je nutné daný oddíl zálohovat - pro potřebu příkazu "dump".
**/ V 6.sloupci - posledním je číslo ( často 0, 1 či 2 ) udávající, v jakém pořadí se budou oddíly při startu kontrolovat příkazem "fsck" ( 0 nekontroluje ).

Vysvětlení některých zvláštností souboru "/etc/fstaf".

**/ none /proc... - Připojí speciální souborový systém potřebný pro sledování činností jádra OS.
**/ none /dev/pts... - Připojí systém pro síťové terminály. Ty umožní vzdálený přístup k PC s Linuxem přes služby jako "rsh", "telnet", "rlogin", "ssh".
**/ none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/scd0... - Připojí CD automaticky až po vložení média a pokusu o vstup na CD. Odpojí po vyjmutí média.
**/ none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0... - Připojí disketu automaticky až po vložení média a pokusu o vstup na disketu. Odpojí po vyjmutí média.
B / RUČNÍ PŘIPOJENÍ

Vedle automatického připojení při startu je možné na již běžícím Linuxu připojit - přimontovat či odpojit - odmontovat další disky nebo jejich oddíly. Používají se k tomu ručně zadávané příkazy "mount" a "umount".


Zatím nezařazeno


Zde zaznamenané poznámky budou postupně rozděleny do jednoho z uvedených tematických okruhů Linuxu.

"init" kontroluje a připojuje souborové systémy. Příkaz "mount -av" připojí automaticky při startu zbylé souborové systémy popsané v "/etc/fstab". Kde je "mount -av", v "/etc/rc.d" či ekvivalentu ? - ještě ověřit.

Významové značky logů jsou : -- vysondován, ** z konfig souboru, == default nastavení, ++ z příkazové řádky, !! poznámky, II informativní, WW varování, EE chyba, NI neimplementováno, ?? neznámé.

Rychlost čtení/zápis FD 10-30 KB/s. Rychlost čtení/zápis USB1.1 flash 400-700 KB/s.

Termín "contrib" je souhrnný název pro dodavatele Linux softu jiné "firmy" než je "firma" tvořící některou konkrétní distribuci. Ve světě Windows se tito nazývají "dodavateli třetích stran" - ještě ověřit.

Barva plochy desktopu root start X. Modrošedý odstín je 51,102,153. V souboru /usr/share/mdk/kde/root-interface/kdeglobals je oddíl [WM] s parametry "activeBackground=193,0,3" a "activeBlend=193,0,3" - desktop je červený. Další oddíl [General] má parametry "selectBackground=193,0,3" a "selectForeground= 255,255,255".

Velikost a typ fontu KDE a screensaver. Soubor /root/.kde/share/config/kdesktoprc má oddíl [FMSetings] a parametr "StandardFont=Sans,15,-1,5,50,0,0,0,0,0", původní hodnota je Sans,15,-1,5,0,0,0,0,0,0. Další oddíl je [ScreenSaver] a parametry "Lock=true" je aktivováno heslo přihlášeného uživatele a "Timeout=900" je 9 minut čekání před spuštěním screensaveru.

Velikost a typ a barva fontu Konqueror, potvrzeni mazani. Nastavuje se v souboru /root/.kde/share/config/konquerorrc v oddíle [FMSetings] parametr "StandardFont= adobe-helvetica,15,-1,5,50,0,0,0,0,0" a parametr "NormalTextColor=0,0,0". Potvrzení mazání je v oddíle [Trash] parametry "ConfirmDelete=true" a "ConfirmShred=true" a "ConfirmTrash=true".

Světový čas UTC ( Universal Coordinated Time ) se dříve nazýval GMT ( Greenwich Mean Time ). Naše odchylka Europe/Prague je +1 hodina.