Linux Příkazy 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 5.7.2005.
Používám distribuce RedHat a Mandrake. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Příkazy jsou rozděleny do několika skupin podle způsobu používání. Zde naleznete : Nápověda, Hledání, Výpisy, Prohlížení, Úpravy.

Nápověda

man [PARAMETRY] PŘÍKAZ Prohlížení manuálových stránek. Ve skutečnosti vyvolá prohlížeč "less" s jeho možnostmi. Manuálové stránky se dělí na tyto SEKCE: 1 - uživatelské příkazy, 2 - systémová volání (knihovny C), 3 - knihovny C, 4 - speciální zařízení, 5 - popis struktur souborů, 6 - manuálové stránky her, 7 - různé nezařazené, 8 - systémové přikazy.
Příklady: man term zobrazí první dosažitelnou manuál stránku příkazu "term".   man 7 term přesně vynutí stránku sekce 7 pro "term" a zobrazí ji.   man -K mount hledá text "mount" ve stránkách a vypíše seznam těch stránek ( název+cestu ), které obsahují uvedený text "mount" - chvíli trvá.   man -k delete hledá text "delete" v databázi popisů příkazů "whatis" ( stejné jako "apropos" ).   man man zobrazí nápovědu sebe sama s mnoha volbami.

info PŘÍKAZ Jiný typ hypertextové dokumentace. Propracovanější. Pro někoho může být méně přehledný či hůře ovladatelný.

Hledání

apropos TEXT Hledá TEXT v databázi popisů příkazů "whatis" ( databáze se musí vytvořit předem příkazem "makewhatis" ). Vypíše seznam nalezených příkazů jejichž manuálová stránka obsahuje TEXT. Ukáže jejich krátké popisy.
whatis TEXT Hledá TEXT v databázi podobně jako "apropos". Vypíše ale jen seznam přesně shodného názvu příkazu s TEXT. Ukáže malý popis.
whereis [PARAMETRY] PŘÍKAZ Najde a vypíše umístění ( s celou cestou ) zadaného PŘÍKAZU. Existují-li, vypíše umístění spustitelného programu - binárky, zdrojáku, manuál stránky.
Příklad: whereis du vypíše umístění bináru, zdroje i manuálu příkazu du.   whereis -b du vypíše umístění binárky příkazu du. Podobně -m umístění manuál stránek a -s umístění zdroje, existují-li.

which PŘÍKAZ Zobrazí umístění s úplnou cestou zadaného příkazu. Je rychlý.
find [KDE] [CO] Hledá od nějakého adresáře KDE libovolně zadaný soubor CO. Příkaz má mnoho parametrů. Když prohledává větší prostor, tak je pomalý.
Příklady: find vypíše seznam všech souborů v aktuálním pracovním adresáři.   find SOUBOR hledá SOUBOR jen v aktuálním pracovním adresáři.   find -name SOUBOR hledá SOUBOR v aktuálním pracovním adresáři a jeho podadresářích.   find /home/lx_zal fstab_zal hledá soubor fstab_zal jen v zadaném adresáři /home/lx_zal. Vypisuje vše prošlé i nesouhlasné a výsledek jako poslední.   find /home/lx_zal -name fstab_zal hledá soubor fstab_zal v zadaném adresáři /home/lx_zal a všech podadresářích.   find /home/lx_zal -name "*.conf" hledá soubory vyhovující masce *.conf v zadaném adresáři /home/lx_zal.

Výpisy

ls [PARAMETRY] [SOUBORY]
dir, vdir jsou verze příkazu ls Vypíše obsah aktuálního či zadaného adresáře případně upřesní výpis jen dle zadaného jména SOUBORY nebo jeho masky.
Příklady: ls zobrazí abecedně tříděný seznam souborů aktuálního adresáře.   ls -l podrobný výpis včetně typu, práv, počtu pevných odkazů, jména vlastníka a skupiny, velikost, času založení.   ls -a zobrazí i soubory a adresáře začínající tečkou, tedy skryté.   ls -A jako s -a, ale nezobrazí adresáře "." (tečka) a ".." (dvě tečky).   ls --color vypíše soubory barevně podle typu.   ls *.txt vypíše seznam souborů aktuálního adresáře, které vyhovují zadané masce *.txt.   Jdou i kombinace ls -l *.txt, ls -la atd...

cd [ADRESÁŘ] Změní aktuální adresář. Přepne z aktuálního do nového umístění.
Příklady: cd bez parametru skočí do domovského adresáře právě přihlášeného uživatele.   cd / přepne do kořene - root disku.   cd /user/bin změní aktuální adresář na /user/bin.

pwd Vypíše název aktuálního adresáře - kde se uživatel právě nachází.
du [PARAMETRY] [SOUBORY] Zobrazí velikosti adresářů nebo jednotlivých souborů.
Příklady: du zobrazí velikost adresáře s vypsáním podadresářů.   du *.txt zobrazí velikosti souborů majících příponu txt.   du -a zobrazí i dílčí velikosti souborů jednotlivých podadresářů.   du -b velikost zobrazená v BY ( bytech ).   du -h velikost zobrazena v MB ( megabytech ) převodem po 1024.   du -H velikost zobrazena v MB ( megabytech ) převodem po 1000.   du -k velikost zobrazena v KB ( kilobytech ) převodem po 1024.   du -s zobrazí jen sumu součtů velikostí bez vypsání podadresářů.   Jdou i kombinace du -ab, du -sH...

df [PARAMETRY] [SOUBORY] Vypíše velikost volného místa na discích/ oddílech.
Příklady: df vypíše jména právě připojených disků/ oddílů, jejich velikost celkovou/ užitou/ zbývající/ v % a adresáře, do nichž jsou disky/ oddíly připojeny.   df jméno_souboru zobrazí to samé jako samotné df, ale jen pro disk/ oddíl na kterém leží soubor zadaného jména.   df -T vypíše i typy zobrazovaných svazků (ext3,proc...).   df -a ukáže i pseudooddíly s nulovou fyzyckou velikostí jako jsou proc, dev...   Jdou i kombinace df -aT...

Prohlížení

file [PARAMETRY] SOUBORY Analyzuje obsah zadaného souboru a vypíše krátkou zprávu s určením typu souboru.
Příklady: file *.txt zobrazí typ souborů vyhovujících masce *.txt.   file -i SOUBOR zobrazí jiným dalším zbůsobem informace o typu zadaného souboru ( vhodnější pro spustitelné soubory ).   file -b SOUBOR zjistí typ jednodužším kratším způsobem.   file -z SOUBOR pokusí se podívat dovnitř zapakovaných souborů.

cat [PARAMETRY] SOUBOR Vypíše obsah souboru na standardní výstup - běžně obrazovku bez zastavení. Dlouhý výpis by měl zastavit stisk kláves Ctrl+C.
Příklady: cat -n SOUBOR u vypsaného obsahu ukáže čísla řádek.   cat -b SOUBOR zobrazí čísla jen u neprázdných řádek.   cat -T SOUBOR ukáže znak tabulátorů existují-li.   cat -E SOUBOR zobrazí znak $ na konci každé řádky.   Jdou i kombinace cat -bE SOUBOR...

more [PARAMETRY] SOUBOR Zobrazí SOUBOR postupně po obrazovkách na standardní výstup - běžně obrazovka. Po poslední obrazovce automaticky skončí. V okamžiku zobrazení obsahu jsou k dispozici některé příkazy: "Enter" posune o řádek, "Mezerník" posune o stránku, "b" posune zpět k začátku, "/" dovolí zapsat text a hledat ho, "n" po prvním hledání zopakuje hledání, "v" umožní okamžitou editaci textu v editoru vi, "q" okamžitě ukončí prohlížení.
Příklady: more -p SOUBOR před zobrazením obsahu původní text na obrazovce neodroluje ale vyčistí celou obrazovku.   more -d SOUBOR ukáže navíc řádek textu s krátkou nápovědou.   more -12 SOUBOR posouvá text o 12 řádek.   Jdou i kombinace more -pd -10 SOUBOR...

less [PARAMETRY] SOUBOR Vypíše obsah souboru na obrazovku a umožní v něm konfortně listovat a hledat. V okamžiku zobrazení umí hodně příkazů jako "more" plus mnoho dalších: stiskem "/" lze zadat text a hledat zadaný text jako v "more", "?" lze zadat text a hledat směrem k začátku souboru, "g" skočí na začátek obsahu, "Šipky kurzoru, Home, End, PgDn, PgUp" nejlepší pro pohyb v textu... "q" okamžitě ukončí prohlížení.
Příklady: less SOUBOR nejběžnější použití k zobrazení obsahu.   less -N SOUBOR navíc ukáže čísla řádek.   less -m SOUBOR zobrazí aktuální pozici v obsahu jen v % - standardně ukazuje pozici v % a řádkách.   less -g SOUBOR při hledání zvýrazní jen první nalezený a další až užitím příkazu "n" - běžně zvýrazní všechny nalezené od místa hledání do konce.   Jdou i kombinace less -Nm SOUBOR...

head [PARAMETRY] SOUBOR Zobrazí začátek obsahu zadaného SOUBORU.
Příklady: head zobrazí prvních 10 řádek obsahu na standardním vstupu. Tento proces lze přerušit stiskem Ctrl+C.   head data.txt zobrazí prvních 10 řádek souboru data.txt.   head *.txt zobrazí prvních 10 řádek souborů vyhovujících masce *.txt v aktuálním pracovním adresáři.   head -c32 data.txt zobrazí první 32 BY ( byty ) souboru data.txt.   head -n32 data.txt zobrazí prvních 32 řádek souboru data.txt.   head -32 data.txt zobrazí prvních 32 řádek. Stejné jako -n32.

tail [PARAMETRY] SOUBOR Zobrazí konec obsahu zadaného SOUBORU.
Příklady: tail zobrazí posledních 10 řádek obsahu na standardním vstupu. Tento proces lze přerušit stiskem Ctrl+C.   tail data.txt zobrazí posledníh 10 řádek souboru data.txt.   tail *.txt zobrazí posledních 10 řádek souborů vyhovujících masce *.txt v aktuálním pracovním adresáři.   tail -c32 data.txt zobrazí poslední 32 BY ( byty ) souboru data.txt.   tail -n32 data.txt zobrazí posledních 32 řádek souboru data.txt.   tail -32 data.txt zobrazí posledních 32 řádek. Stejné jako -n32.

Úpravy

cp [PARAMETRY] zdroj cíl
cp [PARAMETRY] zdroj adresář Kopíruje soubory nebo adresáře. Má mnoho voleb.
Příklady: cp prac.txt text.pzn v aktuálním pracovním adresáři kopíruje zdrojový soubor prac.txt do nového cílového souboru s novým jménem text.pzn.   cp *.txt /home/texty kopíruje zdrojové soubory vyhovující masce *.txt z aktuálního pracovního adresáře do cílového adresáře /home/texty zadaného absolutním jménem a nezmění jmena kopírovaných souborů.   cp poznaka.txt ./data/pom.ttt kopíruje zdrojový soubor poznamka.txt z aktuálního pracovního adresáře do podadresáře ./data a mění jméno cílového souboru na pom.ttt.   cp *.* /zal kopíruje všechny neskryté ( netečkové ) soubory aktuálního pracovního adresáře do adresáře /zal bez změny jejich jmen. Místo symbolických odkazů se kopírují jim odpovídající skutečné soubory. V cíli získávají soubory atributy cílového adresáře.   cp .* cil z aktuálního pracovního adresáře kopíruje jen všechny skryté ( tečkové ) .* soubory do cíle.   cp -b *.* cíl v cíli tvoří zálohy souborů ( *.*~ ), které by byly při kopírování přepsány nebo zrušeny.   cp -d zdroj cíl symbolické odkazy kopíruje jako odkazy.   cp -f zdroj cíl kopírování maže bez ptaní cílové soubory existují-li.   cp -i zdroj cíl čeká na potvrzení, má-li přepsat cíl.   cp -p *.* /zal při kopírování zachová původní atributy - vlastníka, skupinu, práva a časové údaje.   cp -r zdroj cíl kopíruje adresáře i obsah rekurzivně - neodvolatelně.   cp -u zdroj cíl nekopíruje ty soubory, které mají v cíli stejný či novější čas změny jako má zdroj.   Jdou i kombinace cp -dpr *.* /zal...

rm [PARAMETRY] SOUBOR Maže, ruší zadané soubory.
Příklady: rm SOUBOR smaže SOUBOR z aktuálního pracovního adresáře.   rm *.* ruší všechny viditelné ( netečkové ) soubory v aktuálním pracovním adresáři s potvrzováním.   rm /home/data/*.* ruší všechny viditelné ( netečkové ) soubory v zadaném adresáři /home/data.   rm -f SOUBOR okamžitě bez potvrzení zruší SOUBOR.   rm -i *.txt zruší soubory aktuálního pracovního adresáře vyhovující masce *.txt a bude potřebovat potvrzení každého rušeného souboru.   rm -r /home/data ruší úplně všechny soubory v adresáři /home/data včetně podadresářů a jejich souborů a žádá potvrzování.   Nebezpečná je kombinace: rm -fr ./data okamžitě zruší úplně všechny soubory v podadresáři ./data a všech jeho podadresářích bez potvrzení.

mv [PARAMETRY] zdroj cíl
mv [PARAMETRY] zdroj adresář Přemisťuje, přesouvá soubory případně je i přejmenovává. Jde vlastně o jednorázové provedení operací "kopíruj a smaž zdroj". Disponuje volbami -b, -f, -i, -u, které mají obdobné funkce jako u příkazu cp.
Příklady: mv test.txt 222.doc přejmenuja soubor test.txt v aktuálním pracovním adresáři na nové jméno 222.doc.   mv .doc/*.doc ./ přesune soubory vyhovující masce *.doc z podadresáře ./doc do právě aktuálního pracovního adresáře ./ a zachová jim jména.   Jdou i kombinace mv -bf *.* cíl...

mkdir [PARAMETRY] ADRESÁŘ Vytvoří nový adresář. Běžně s právy vlastníka ( 700 či 711 či 755 ).
Příklad: mkdir novy vytvoří v aktuálním pracovním adresáři adresář novy.   mkdir ./novy výsledek bude stejný jako v předešlém příkladě.   mkdir /novy vytvoří adresář /novy v kořeni - rootu disku - svazku.  mkdir -p data/zal/novy vytvoří v aktuálním pracovním adresáři adresář ( podadresář ) novy a celou jeho jmenovanou nadstrukturu, jestli-že neexistovala. Konkrétně, byl-li aktuální pracovní adresář /home, pak vytvoří uvedený příkaz novou strukturu jeho podadresářů - absolutně psáno /home/data/zal/novy.

rmdir [PARAMETRY] ADRESÁŘ Zruší prázdný adresář.
Příklad: rmdir zal zruší v aktuálním pracovním adresáři prázdný adresář ( podadresář ) zal.   rmdir data/zal/novy zruší jen konečný prázdný adresář nový a zachová jmenovanou nadstrukturu data/zal. Vše například s aktuálním pracovním adresářem /home skončí jako /home/data/zal.   rmdir -p data/zal/novy zde zruší jak prázdný adresář novy, tak i jeho nadstrukturu data/zal. Konkrétně například pro aktuální pracovní adresář /home a celou cestu /home/data/zal/novy zůstane po použití -p parametru jen /home.